Säljares respektive köpares rätt att häva ett köp av fastighet

Att köpa en fastighet är för många privatpersoner den största ekonomiska affär som man genomför i livet. Affärens betydelse, både ekonomiskt och personligt, gör att det är viktigt att man som köpare och säljare vet vad man har för rättigheter respektive skyldigheter vid ett fastighetsköp. Detta blogginlägg kommer att behandla möjligheterna att häva ett köp av en fastighet, både för säljarens och köparens räkning.

Allmänt om begreppet hävning av köpeavtalet vid fastighetsköp:                                     Att häva ett avtal kan kortfattat beskrivas som att avtalet inte längre ska gälla mellan parterna och att eventuella prestationer som genomförts ska återgå. Detta innebär att eventuell betalning som redan skett ska återbetalas och att objektet som avtalet rör ska återföras till säljaren. För att man som köpare ska ha rätt att häva ett avtal om köp av fastighet så krävs det att det föreligger ett fel av väsentlig betydelse. För säljaren är det endast aktuellt med hävning i de fall då köpeskilling inte har betalats av köparen. Man har alltså betydligt större möjlighet som köpare att begära hävning av köpet även om det i praktiken är väldigt ovanligt då det, som nämnts, kräver en väsentlighet.

För köparens del:                                                                                                           Om du som köpare vill häva köpeavtalet med säljaren så krävs det för det första att fastigheten är behäftad med fel. Felet ska dessutom anses vara av väsentlig betydelse.  Som köpare har man normalt sett en undersökningsplikt som innebär att man ska undersöka det som är möjligt att upptäcka med syn, lukt, känsel och hörsel. Undersökningsplikten begränsar således säljarens ansvar och det är inte möjligt att som köpare göra några anspråk gällande på grund av ett fel i fastigheten som omfattas av undersökningsplikten. Felet är då inte att anse som dolt.

Om man som köpare upptäcker ett fel i fastigheten som är att anse som dolt och dessutom är  av väsentlig betydelse så ska man reklamera köpet inom skälig tid.           Vad som räknas som skälig tid varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet men Högsta Domstolen har i en dom från 2008 godtagit en reklamation som skedde 4,5 månader efter det att felet borde ha upptäckts av köparen. I nämnda fall anade köparen att det var något fel i fastigheten men av olika anledningar dröjde det 4,5 månader innan de reklamerade. En reklamation kan göras muntligen men det rekommenderas att den görs skriftligen eftersom det minskar risken för missförstånd.

För säljarens del:                                                                                                           Om du som säljare vill häva köpet på grund av att köparen inte betalat köpeskillingen i tid så krävs det att det finns en hävningsklausul i köpeavtalet som anger att du som säljare har rätt att häva köpet på grund av utebliven betalning. Om inte detta finns med så finns det inte heller någon möjlighet för dig som säljare att häva köpet på grund av detta, utan du får då istället kräva in betalningen av köparen.                                       Om det finns en klausul i avtalet som anger att du som säljare har rätt att häva köpet så har du som utgångspunkt även rätt till skadestånd av köparen för den eventuella ekonomiska förlust som du gjort i samband med att köpet aldrig genomfördes. Det är viktigt att notera att inte heller utebliven betalning av handpenning är en giltig grund för att häva avtalet om inte detta avtalats.                                                                                Hävning kan göras både muntligen och skriftligen, men som nämnts ovan är skriftlig hävning att föredra då det minskar risken för missförstånd och underlättar bevisningen vid eventuell tvist.

Det finns inte någon bestämd tidsram för när man som säljare måste meddela köparen om att man vill häva köpet till följd av utebliven betalning. Man gör istället en bedömning i varje enskilt fall. I en dom meddelad 171010 av Hovrätten för Västra Sverige www.vastrahovratten.domstol.se i mål nr: T 4503-16 konstateras att det inte finns några bestämmelser som anger inom vilken tid en säljare av en fastighet skall kräva hävning av köpet.                                                                                                                         Om en köpare inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen så har säljaren möjlighet att överväga på vilket sätt han/hon vill agera. Säljaren kan då välja att kräva betalning av köparen eller att häva köpet.                                                                                              I det ovan nämnda rättsfallet hade hävningsförklaringen från säljaren skett cirka 7 månader efter tillträdesdagen. Domstolen ansåg att det var anmärkningsvärt att det gått så lång tid innan hävningsförklaringen skett, men då det inte finns några bestämmelser som anger en tidsbegränsning för en säljare att häva köpet så ansågs alltså att säljarens hävning var korrekt gjord.

Det är som ni kan se inte helt enkelt att hålla reda på vad man har för möjligheter att häva ett fastighetsköp och det kan därför vara bra att anlita ett juridiskt ombud hjälper dig att tillvarata dina intressen.

Reglering av personskada till följd av trafik utomlands

Många svenskar väljer att lämna Sverige under semestertider och åka på semester utomlands. Det är i samband med detta vanligt att man då kör bil eller något annat motordrivet fordon utanför Sveriges gränser. Det kan exempelvis vara om man hyr en bil på semesterorten eller har möjlighet att låna en bil. Men vad är det egentligen som gäller om olyckan skulle vara framme och hur går man tillväga? Detta inlägg kan vara till hjälp och ge lite vägledning till den som under sin utlandsvistelse råkat ut för en olycka i trafik med ett utlandsregistrerat fordon.

Vilka regler finns på området?

När det gäller skador som uppkommer till följd av trafik med motordrivna fordon så är det i Sverige huvudsakligen trafikskadelagen (TSL) och Skadeståndslagen (SkL) som tillämpas. TSL gäller dock endast när olycka sker med ett svenskregistrerat motordrivet fordon eller om det är ett fordon som körs inom Sveriges gränser. TSL gäller alltså inte när det är ett utlandsregistrerat fordon som framförs i ett annat land även om det är en svensk medborgare eller person med hemvist i Sverige som är med i skadehändelsen. Det är då istället den lagstiftning som gäller i det land där den direkta skadan uppkommit som ska tillämpas.

Inom detta område finns det ett EU-direktiv som skapats för att underlätta skaderegleringen för dem som varit med om en trafikolycka. I korthet innebär direktivet att om man är medborgare i eller har hemvist i något av EU- eller EES-länderna så har du rätt att få din skada reglerad på ditt språk och i ditt land. Regleringen kommer dock att utgå från lagstiftningen i det land där skadan skedde  som ska tillämpas.

Detsamma gäller även i de länder som är anslutna till det ”Gröna Kortet”-systemet.

I skrivande stund ingår 33 länder inom EU- och EES-länderna och ytterligare 14

länder inom det gröna kortet-systemet. Lista på de länder som ingår i de olika områdena finns att tillgå på trafikförsäkringsföreningens hemsida www.tff.se/sv/Utland/Resautomlands-med-egen-bil.

 Hur fungerar detta i praktiken?

Om du skulle råka ut för en skada i trafiken utomlands med ett utlandsregistrerat fordon så kan det vara svårt att veta vart du ska vända dig för att få hjälp. Ovan nämnda EU-direktiv har regler som anger att alla försäkringsbolag måste ha representanter i övriga EU-länder för att kunna hjälpa sina kunder med skadestånd för personskada till följd av trafik. Vanligtvis har försäkringsbolagen utsett andra försäkringsbolag i övriga EU-länder att vara representanter och hjälpa dem med skaderegleringen.

Varje land måste dessutom ha ett så kallat informationscentrum som ska kunna hjälpa till att hitta rätt försäkringsbolag. I Sverige är det Trafikförsäkringsföreningen www.tff.se som har blivit tilldelade uppdraget som informationscentrum.

Om du exempelvis blir skadad i Tyskland med ett tyskregistrerat motordrivet fordon så ska du alltså vända dig till den svenska Trafikförsäkringsföreningen. Trafikförsäkringsföreningen kommer då att hänvisa dig till det tyska försäkringsbolagets representant i Sverige. Det är denna representant som kommer att ersätta din skada i enlighet med lagen i Tyskland. Om det inte skulle finnas någon representant för det tyska försäkringsbolaget i Sverige kommer istället Trafikförsäkringsföreningen att handlägga skaderegleringen.

Reglerna är till för att underlätta för dig som blivit utsatt för personskada till följd av trafik utomlands. Trots detta är reglerna relativt svåra att överblicka och det kan därför vara bra att ha ett juridiskt ombud som hjälper dig att tillvarata dina intressen.

Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet för sina barn

Som vårdnadshavare har man ett stort ansvar för sitt barn. Det kan vara att fatta viktiga beslut gällande skolgång, sjukvård, boende etc, men det som många kanske inte vet är att ansvaret sträcker sig mycket längre än så och omfattar även eventuell skada som barnet orsakar. Hur långt ansvaret sträcker sig kan i många fall vara svårt att överblicka, inte minst i samband med att barnen blir äldre. För att förstå hur ansvaret ser ut måste vi först se till hur de olika delarna av aktuell lagstiftning hänger samman.

Vad säger lagen?

Det finns några olika bestämmelser som är av betydelse när man diskuterar vårdnadshavarens ansvar för sina barn. Dessa är föräldrabalkens 6 kap 2§, skadeståndslagens 2 kap 1§ och skadeståndslagens 3 kap 5§.

I skadeståndslagens 2 kap 1§ beskrivs utgångspunkten för skadeståndsansvar. Där anges att den som genom uppsåt eller vårdslöshet orsakar skada ska ersätta denna skada. Det innebär i förlängningen att rena olycksfall inte leder till ett ansvar att betala skadestånd.

Enligt föräldrabalkens 6 kap 2§ har en vårdnadshavare även ett ansvar i att se till att barnet inte orsakar skada. Detta ansvar innebär att vårdnadshavaren ska hålla uppsikt över barnet eller på annat sätt vidta åtgärder som kan anses vara lämpliga för att förhindra att barnet orsakar skada. Om man som vårdnadshavare brister i detta ansvar kan man bli ansvarig enligt de skadeståndsrättsliga principer som finns i skadeståndslagens 2 kap 1§. Detta aktualiseras om vårdnadshavaren på ett medvetet eller oaktsamt sätt brustit i sitt ansvar i att förhindra att ett barn orsakar skada. Vårdnadshavaren blir således inte ansvarig om det är en ren olyckshändelse som orsakat skadan.

Utöver detta ansvar så finns det dessutom ett utökat ansvar för skada som ett barn orsakar genom att begå ett brott. Detta utökade ansvar finner vi i skadeståndslagen 3 kap 5§. Det krävs då inte att vårdnadshavaren brustit i att vidta åtgärderna genom ett medvetet agerande eller oaktsamhet, utan gäller för alla typer av skador som uppstår samband med brott som barnet begår.

Finns det några begränsningar i hur långt ansvaret sträcker sig?

Ansvaret är begränsat till att maximalt uppgå till en femtedels prisbasbelopp, vilket 2017 motsvarar 8 960 kr. Denna begränsning gäller per skadehändelse och det ekonomiska ansvaret för en vårdnadshavare kan alltså bli väldigt omfattande då barnet kan ha orsakat skada för många olika personer vid separata tillfällen.

Det finns dock en möjlighet att vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet kan jämkas. Denna möjlighet innebär att skadeståndet jämkas om det bedöms som uppenbart oskäligt att vårdnadshavaren ska betala skadeståndet. Det skulle kunna bli aktuellt om vårdnadshavaren har vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra att barnet begår brott. Det krävs dock väldigt mycket för att jämkning ska komma att bli aktuellt.

Tillsynsplikten gäller oavsett om barnet bor hos vårdnadshavaren eller inte. Man ser mer till relationen som förälder och barn har med varandra.

Vad kan vårdnadshavarens ansvar resultera i?

Det skadeståndsansvar som man har som vårdnadshavare är, som beskrivits ovan, ett långtgående ansvar. Ett uppmärksammat exempel är det så kallade Instagram-målet. Bakgrunden i detta mål var att två unga tjejer, 15 och 16 år gamla, blev dömda för grovt förtal efter att ha spridit bilder och information om olika personer. Detta hade publicerats på det sociala nätverket Instagram och fick således stor spridning. De dömdes att betala skadestånd till 38 personer som alla hade blivit kränkta. Vårdnadshavarna blev i samband med detta solidariskt betalningsansvariga med barnen och blev ålagda att betala en femtedels prisbasbelopp av de 15 000kr som var och en av de 38 som utsatts för kränkning tilldömdes. Vårdnadshavarna skulle alltså betala runt 335 000kr i skadestånd för ett brott som deras barn begått på sociala medier och som man som vårdnadshavare har mycket svårt att förhindra. Detta fastslogs av Högsta domstolen och visar att det skadeståndsansvar man har som vårdnadshavare är väldigt långtgående.

Det kan alltså vara bra att som vårdnadshavare känna till sitt ansvar och att man även som förälder kan behöva hjälp av advokat om ens barn hamnat i klammeri med rättvisan.

 

Inkomstförlust vid personskada i allmänhet och för egna företagare i synnerhet

Det är inte helt ovanligt att man någon gång i livet råkar ut för en personskada. Denna skada kan vara av tillfällig eller bestående karaktär och kan leda till att arbetsförmågan blir nedsatt i jämförelse med tidigare. Den nedsatta arbetsförmågan kan i sin tur leda till en inkomstförlust, då man inte längre kan utföra det arbete som man har. Som utgångspunkt skall man då använda sig av de regler som finns i skadeståndslagen för att beräkna för inkomstförlusten. Hur görs beräkningen av inkomstförlust om man inte är egen företagare? Och hur går denna beräkning av inkomstförlust till om man är egen företagare?

Hur beräknas inkomstförlust för personer som inte är egna företagare?   Utgångspunkten inom skadeståndsrätten är att de ekonomiska förhållanden hos den som lidit skada ska återställas till samma nivå som om skadan inte inträffat. Beräkningen sker på det sätt som skadeståndslagen anger. Det betyder helt enkelt att man i varje enskilt fall får göra en genomgång av de inkomster som den skadelidande haft som oskadad och se hur mycket skadan påverkar möjligheterna att arbeta. Ersättningen för denna typ av inkomstförlust kan komma från olika håll. Exempelvis kan man erhålla ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, ersättning från försäkring som arbetsgivaren har tecknat eller ytterligare ersättning som man har rätt till enligt skadeståndsrättens bestämmelser. Alla dessa ersättningar ska tillsammans täcka inkomstförlusten. Det finns dessutom möjlighet att få ersättning om man har ansvar för hemmets skötsel och inte längre kan utföra dessa sysslor.

Det som ska ingå i inkomstunderlaget vid beräkningen är i första hand de löneuppgifter som den skadelidandes arbetsgivare tillhandahåller. Till löneuppgifterna ska även övertidstillägg, risktillägg med mera räknas in. Om detta inte ger en klar bild av inkomstförhållandena så tittar man på branschstatistik och i sista hand finns det möjlighet att använda sig av schablonbelopp. Från inkomstunderlaget dras de inkomster som den skadelidande, trots skadan, kan tillföra sig. Mellanskillnaden ersätts som inkomstförlust.

Hur beräknas inkomstförlust för egna företagare?                                               Precis som för personer som är anställda så grundas beräkningen kring inkomstförlust för egna företagare på de bestämmelser som återfinns i skadeståndslagen. Det är dock viss skillnad i vad som ska ingå i inkomstunderlaget. Ofta krävs det en genomgående undersökning av företagets verksamhet och omfattning. Ett bra sätt är att titta på företagets deklarationer från de tre senaste åren. Detta kan ofta hjälpa till att visa hur stora inkomster man som företagare skulle erhålla om man inte blivit skadad.

Om man driver aktiebolag som man arbetar i så har man i regel en lön som man tar ut ifrån företaget. Det är denna lön som ska ligga till grund för inkomstunderlaget. Men som ägare av ett aktiebolag så får man även räkna in utebliven aktieutdelning i inkomstunderlaget. Detta gäller sedan ett par år tillbaka då Högsta Domstolen (NJA 2014 sid. 455) angav att även aktieutdelning ska ingå. Förutsättningarna för detta är bland annat att det är ett aktiebolag som ägs av en eller ett fåtal personer, att ägaren själv har arbetat inom bolaget samt att lön och aktieutdelning skett tidigare.

——————————-

Det är som synes inte helt lätt att fastställa inkomstunderlag och beräkna inkomstförlusten. Särskilt besvärligt är detta för egna företagare. Det kan därför löna sig att kontakta mig för hjälp med detta.

Besiktningsmans ansvar för överlåtelsebesiktning vid fastighetsköp

 

Vid fastighetsköp är det vanligt att man som köpare anlitar en besiktningsman som undersöker fastigheten. Detta brukar ske innan köpekontraktet mellan säljare och köpare är undertecknat och syftar till att ge köparen vetskap om fastighetens tillstånd. Enligt fastighetsrätten kan ett köpekontrakt även innehålla en klausul som gör det möjligt för köparen att besiktiga fastigheten en viss tid efter att kontraktet är underskrivet. Fastighetsrätten anger att köparen har en plikt att
undersöka fastigheten innan köp och påtala för säljaren om det är några fel som säljaren behöver åtgärda innan köpekontraktet skrivs under. Det är vid denna undersökningsplikt som besiktningsman kan anlitas som hjälp att undersöka fastigheten. Det är dock viktigt att understryka att besiktningsmannen inte tar över köparens fastighetsrättsliga undersökningsplikt.

Vad ingår i besiktningsmannens ansvar?
Vad som ingår i en överlåtelsebesiktning framgår av det avtal som köparen och besiktningsmannen ingår. Vanligtvis är det en okulär besiktning som ska genomföras, vilket helt enkelt innebär att besiktningsmannen undersöker fastigheten med sin syn, lukt och hörsel. Besiktningen ska genomföras utan att besiktningsmannen ska göra några förstörande ingrepp i den fastighet som undersöks och köparen måste inte heller närvara då besiktningen genomförs. Besiktningsmannen ska utföra besiktningen fackmannamässigt och om inte detta uppfylls kan besiktningen anses vara
felaktig och skadestånd kan utgå.

Vad händer om besiktningen anses vara felaktig?
Om besiktningsmannen inte upptäcker ett eller flera fel på fastigheten som ingår i uppdraget så kan besiktningsmannen hållas ansvarig för detta. Köparen kan då begära skadestånd för den ekonomiska skada som uppstått samt ett prisavdrag för den felaktigt utförda besiktningen. Det finns tre krav som ska vara uppfyllda för att besiktningsmannen ska kunna hållas skadeståndsskyldig. Dessa krav är
(1) att besiktningsmannen agerat vårdslöst, (2) att köparen har lidit en ekonomisk skada och (3) att denna ekonomiska skada kan kopplas samman med besiktningsmannens vårdslöshet. Exempel på vårdslöshet är när en besiktningsman missar att uppmärksamma ett fel som en normalt uppmärksam och kunnig besiktningsman hade noterat.

Hur ska skadeståndet beräknas?
Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se har i ett antal olika avgöranden beskrivit hur en beräkning av skadestånd till följd av vårdslös besiktning kan se ut. Skadan beräknas enligt fastighetsrätten som skillnaden i pris på fastigheten som har betalats jämfört med det pris som fastigheten skulle haft om felet hade varit känt. Det kan dock vara svårt att i efterhand göra denna beräkning på ett rättvisande sätt. Istället kan man då använda kostnaderna för att åtgärda felet som utgångspunkt i beräkningen. Dessutom ska man i beräkningen se till att inte köparen gynnas på
besiktningsmannens bekostnad. Om en reparation leder till ett ökat värde på fastigheten i jämförelse med det pris som fastigheten köptes för så ska man i beräkningen ta hänsyn till denna värdeökning. Andra faktorer som ska beaktas i beräkningen är fastighetens ålder och om det är reparationer som man som köpare kunnat räkna med att man skulle behöva göra.

Om fastigheten redan är besiktigad av en besiktningsman som är anlitad av säljaren så är det viktigt att du som köpare känner till att det kan vara svårt att kräva ersättning om något skulle visa sig vara fel på fastigheten. Detta beror på att du inte har ett avtal med besiktningsmannen och det kan därför vara bra att själv anlita en besiktningsman även om säljaren redan har låtit besiktiga fastigheten.

I vissa fall kan dock en av säljaren inhämtad överlåtelsebesiktning överlåtas till köparen vid en så kallad köpargenomgång, varvid köparen inträder som part i avtalet med besiktningsmannen. Detta kommer senare blogg att informera mer om.

Nyhetsbrev April 2017

Nyhetsbrev April 2017

Nu när april månad snart är slut så kommer nu ett månadsbrev med lite nyheter om min verksamhet.

Först kan jag tipsa om att följa min blogg. Jag har nu för avsikt att publicera 2 blogginlägg per månad. Inläggen kommer att beröra frågor inom de områden som jag arbetar med. Till hjälp att skriva blogginläggen har jag jur.stud. Rasmus Lillberg som studerar juridik i Lund. Bloggen finns som en del av min hemsida www.advokatlena.se under fliken ”blogg”.

En glädjande nyhet för alla mina klienter med personskador är att jag nyligen fått möjlighet att ansluta mig till en tjänst som tillhandahålls av Mavera www.mavera.se. Tjänsten innebär att jag via Mavera får tillgång till samma medicinska expertis som försäkringsbolagen har. Mavera anlitar oberoende läkare inom alla medicinska områden och anslutna advokater har möjlighet att själva inhämta yttranden från läkare som fungerar som medicinska rådgivare. Detta innebär att skadelidande får tillgång till samma medicinska expertis som försäkringsbolagen har. Vad tjänsten innebär mer konkret i det enskilda fallet får jag diskutera personligen med berörda klienter.

Glöm inte att jag numera finns tillgänglig i centrala Kristianstad på adress Spannmålsgatan 7.

Våren har ännu inte visat sig men till nästa gång måste väl ändå värmen ha kommit. Med den förhoppningen avslutar jag månadens nyhetsbrev.

 

 

 

Rätten till kostnadsfritt ombud vid personskada i trafik

Länk

Rätten till kostnadsfritt ombud vid personskada i trafik

Vid personskador till följd av trafik så gör försäkringsbolaget en skadereglering i syfte att utreda skadan. Det handlar om att återställa den skadelidandes ekonomiska situation till hur den såg ut innan skadan skedde. Det kan till exempel gälla bortfall av inkomst. Dessutom finns det möjlighet till ekonomisk kompensation vid sveda och värk eller vid bestående besvär. För att skaderegleringen ska gå rätt till och för att den som råkat ut för personskada ska kunna känna att denne får sina intressen tillgodosedda på bästa sätt så finns det en möjlighet att som skadelidande anlita ett juridiskt ombud som bekostas helt av försäkringsbolaget. Det juridiska ombudet kommer att vara med hela vägen och säkerställa att skaderegleringen går till på rätt sätt.

Hur kommer det sig att försäkringsbolaget bekostar det juridiska ombudet?

År 1988 upphörde den lagstadgade rätten till rättshjälp vid personskador till följd av trafik. I samband med detta beslutade försäkringsbolagen att frivilligt stå för alla skäliga ombudskostnader för den skadelidande. Denna ersättning för ombudskostnader har ingen maxgräns och den som drabbats av personskada behöver inte heller betala självrisk för detta. Den juridiska hjälp som den skadelidande får hamnar alltså utanför det generella rättsskydd som ingår i en villa- eller hemförsäkring.

Varför behöver du ett juridiskt ombud vid skadereglering?

Vid personskada till följd av trafik kan det vara svårt för dig som skadelidande att överblicka skadorna och framföra dina anspråk. Det är viktigt att understryka att försäkringsbolaget är motpart till dig som skadelidande och ett juridiskt ombud kommer då att kunna säkerställa den rätt som du som råkat ut för personskada har. Dessutom hjälper ett juridiskt ombud till att snabba på processen vid skadereglering utan att rättssäkerheten blir lidande.

När ett juridiskt ombud är med vid skaderegleringen så finns det en uppdelning av arbetsuppgifter mellan ombudet och försäkringsbolaget. Denna arbetsfördelning är framtagen i en promemoria av Sveriges advokatsamfund,  http://www.advokatsamfundet.se och Sveriges försäkringsförbund http://www.svenskforsakring.se och ska underlätta arbetet. Uppdelningen leder även till minskade kostnader och arbetsbörda för parterna samtidigt som skaderegleringen skyndas på. Det går naturligtvis att avvika från denna uppdelning om du som skadelidande så önskar eller om det finns omständigheter som gör att annan arbetsfördelning är att föredra. Vanligtvis är inte detta något problem eftersom ombudet och försäkringsbolaget för en dialog med varandra.

Det är viktigt att understryka att det juridiska ombudet ska se till dig som skadelidande och dina intressen. Om du inte godkänner arbetsfördelningen mellan ombudet och försäkringsbolaget så måste ombudet följa dina instruktioner. Det råder alltså, precis som vanligt, en lojalitetsplikt för ombudet i förhållande till dig som klient.

Kontakta mig på e-mail: lena@advokatlena.se

                     

Nyhetsbrev Mars 2017

Från och med nu kommer jag att med jämna mellanrum på detta sätt skicka nyhetsbrev till mina klienter för att informera om nyheter som rör min verksamhet.

Först vill jag hälsa Adrian Larsson välkommen som IT-ansvarig på byrån. Adrian kommer att se till att min hemsida är uppdaterad och att mejlfunktion m.m. fungerar på optimalt sätt.

Jag kommer från den 20/3 ha mitt besökskontor på adress Spannmålsgatan 7 i Kristianstad. Kontoret är beläget i Kvarnens kontorshotell och ligger nära järnvägsstation och parkeringar.

Jag lanserar nu onlineservice för de klienter som önskar det. Servicen innebär att jag för den klient som så önskar lägger upp akten i Google drive. Med hjälp av din e-mail delar jag din akt med dig, vilket innebär att du själv direkt kan se vad som hänt i ditt ärende och du kan även själv enkelt tillföra underlag i ärendet.

Om du önskar påbörja onlinehantering av ditt ärende ber jag dig att sända ett e-mail med begäran om det.

Jag har nu även Skype vilket möjliggör att vi har överläggning öga mot öga utan att behöva träffas fysiskt. Meddela mig om du vill utnyttja Skype så återkommer jag med information.

Det var allt för denna gång och jag hoppas att våren kommit när det är dags för nästa nyhetsbrev.

Värdesäkring av livränta. Hur värdesäker är den?

När ett skadeärende slutligen avgjorts så fastställs en livränta som skall täcka den inkomstförlust som uppstått till följd av trafikskada, behandlingsskada eller annan skada som regleras i enlighet med Skadeståndslagen.

Dessa livräntor värdesäkras genom ett index som, sedan 2004, bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år de procenttal som skadeståndslivräntan ska ändras med www.fi.se

Konsekvensen av detta förfarande blir att du som har livränta ganska snart halkar efter i den löneutveckling som du skulle haft som oskadad. Detta eftersom löneutvecklingen under senare år varit mycket högre än prisutvecklingen.

Finansinspektionen har i beslut FI Dnr 16-14371 meddelat för trafiklivräntor som fastställts före den 1 januari 2016 skall uppräkning ske med 0,67%, motsvarande för trafiklivräntor som fastställts under 2016 är 1,12% .                                             Löneutvecklingen har i genomsnitt under perioden 1995 – 2015 varit 3,5% www.ekonomifakta.se

Eftersom en livränta oftast ska utbetalas under lång tid är det viktigt för den skadade, som uppbär livränta, att en fastställd livränta inte minskar i värde. Avsikten med den värdesäkring som görs är att den skadade skall skyddas mot att värdet av livräntan urholkas.

I praktiken har såväl Högsta domstolen, NJA 2008 s. 1217, som Trafikskadenämnden, cirkulärreferat 4-2005, fastslagit att den faktiska löneutvecklingen kan vara grund för omprövning av livränta. Vidare att de årliga löneökningarna skall läggs ihop under flera år och om den beviljade livräntan understiger 90% av den skadades inkomstunderlag så föreligger rätt till omprövning.                                                                                         Detta betyder att om löneutvecklingen sammantaget under flera år är högre än värdesäkringen som grundas på prisbasbelopp så når man ganska snart den punkt då livräntan understiger inkomst som oskadad med 90%.

Värdesäkringen garanterar alltså inte att du som uppbär skadelivränta följer den löneutveckling du skulle haft som oskadad.

Det kan löna sig att kontakta mig. Tveka inte att höra av dig om du tror att du har rätt till omprövning .

Än finns hopp för skadelidande

Det blåser nya vindar hos Trafikskadenämnden  som inom kort skall införa tvistenämndsförfarande i vissa typer av ärenden.

Det reglemente som styr Trafikskadenämndens arbete har ändrats och skall inom kort godkännas av regeringen. Därefter kan förändringen införas.

De ärenden som berörs av ändringen är de där den skadelidande själv eller dennes/as advokat begär det eller om det annars finns särskilda skäl till det. Det är §4 i reglementet som berörs av ändringen, vilken är föranledd av EU-direktiv som fastslår att konsumenter skall ha rätt till prövning även utanför domstol.

Att skadelidande som begär det har rätt till en tvistenämndsprövning är ett steg i rätt riktning mot ett mer rättssäkert förfarande än det som hittills varit gällande.

Tvistenämndsförfarandet innebär att det blir mer uttalat att det föreligger ett motpartsförhållande mellan den som skadats till följd av trafik och försäkringsbolagen. Vardera parten får själv inge det underlag som de vill åberopa till nämnden. Förfarandet blir mer likt ett domstolsförfarande, vilket givetvis är bra. Det ställer dock högre krav på den som vill ha sin sak prövad och därmed än större anledning att anlita advokat.

Förfarandet kommer också att ställa högre krav försäkringsbolagens handläggare, vilket inger hopp om en rättssäkrare hantering.

Jag hälsar införandet av tvistenämnd hos Trafikskadenämnden med tillförsikt och optimism om att detta är det första steget i en riktning mot en helt förändrad Trafikskadenämnd.